Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Krzysztof Wysiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enviklim Krzysztof Wysiecki z siedzibą w Gdańsku, ul. Lenartowicza 8A/B/12, NIP 583 295 28 54, zwany dalej „Enviklim”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. W zakresie zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną. Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.windfreaks.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji konta oraz składając zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji treści Regulaminu.

§2

Podmiot świadczący usługi przez Internet

Usługi za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez Krzysztofa Wysieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Enviklim Krzysztof Wysiecki z siedzibą w Gdańsku, ul. Lenartowicza 8A/B/12, NIP 583 295 28 54.

§3

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:
 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Enviklim za pośrednictwem Serwisu www. windfreaks.pl
 2. Enviklim - Krzysztof Wysiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enviklim Krzysztof Wysiecki z siedzibą w Gdańsku, ul. Lenartowicza 8A/B/12, NIP 583 295 28 54
 3. Serwis - system stron WWW udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem https://www.windfreaks.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 5. Dane Osobowe - wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. Dane Osobowe - wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 7. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie www.windfreaks.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zakupów Towarów prezentowanych na stronie
 8. Towary- rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości, będące przedmiotem dostawy przez Enviklim na zamówienie Użytkownika w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron
 9. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie
 10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. Umowa sprzedaży na odległość – umowa zawarta z Klientem lub Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 12. Potwierdzenie realizacji- zawiadomienie wysłane przez Enviklim na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, zawierający dane o przyjęciu i realizacji zamówienia, potwierdzenie treści umowy, w szczególności cenę, dane dotyczące Usługi lub Towaru oraz szczegóły dostawy.

§4

Zakres Usług Serwisu

Enviklim, na zasadach określonych w Regulaminie, świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, polegające na prezentacji warunków pogodowych na żywo, analiz i prognoz pogodowych oraz wiedzy na temat sportów wodnych jak i turystyki w wersji darmowej oraz w wersji PRO – czyli płatnej, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online, w szczególności udzielanie konsultacji, porad, przedstawianie prognoz pogody, pogody na żywo oraz analiz pogodowych.
 2. sprzedaż Towarów w Sklepie.

§5

Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera strony internetowej www.windfreaks.pl z włączoną opcją akceptowania plików cookies ( np. Internet Explorer min. 11 lub Firefox Quantum min. 66.0.5), włączona obsługa Java Script oraz oprogramowanie, które obsługuje archiwa ZIP oraz pliki pdf.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Enviklim nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 3. Użytkownik jest również zobowiązany posiadać konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu, których wskazanie w Serwisie może być niezbędne do świadczenia Usługi.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Usług Serwisu ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

§6

Świadczenie Usług

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Enviklim usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Serwisowi identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 24.06.2017).
 2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 02.03.2017), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 3. Enviklim realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia w Serwisie może składać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest: a) prawidłowe utworzenie konta w Serwisie
  b) wybór Usługi lub Towaru
  c) wypełnienie udostępnionego w Serwisie formularza zamówienia
  d) przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 5. Dostęp do utworzonego konta wymaga każdorazowego logowania za pomocą utworzonego loginu i hasła. Poprawny adres e-mail i numer telefonu pozwoli na potwierdzenie złożonego zamówienia. W przypadku niejasności w złożonym zamówieniu, Enviklim jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych niejasności.
 6. Enviklim, po złożeniu zamówienia przez Klienta, informuje go o potwierdzeniu zamówienia i realizacji, wysyłając w tym celu osobną wiadomość na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta z potwierdzeniem zamówienia.
 7. Dostępność Towarów uzależniona jest od rodzaju asortymentu. Prezentowane Towary znajdują się w magazynie Sklepu lub zamawiane są od producenta. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność Towaru termin realizacji zamówienia przedłuża się, Enviklim zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy albo anulowania zamówienia.
 8. Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności i dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wagi towaru (przy płatnościach "za pobraniem" doliczany jest koszt pobrania). Koszty te wskazane są na stronie internetowej Sklepu.
 9. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia, następuje zawarcie umowy kupna sprzedaży Towaru.
 10. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość lub treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola „Akceptuj”.
 11. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia, które zostało przyjęte przez Enviklim.
 12. Cena Towarów i Usług widoczna w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera  podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.
 13. Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon na zakupiony Towar lub Usługę. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane nabywcy, w przypadku firm należy podać NIP.
 14. Enviklim zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty oraz wprowadzania zmian dotyczących prezentowanej oferty. Ceny Towarów w Sklepie mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. Zmiana ceny nie jest możliwa po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy cena ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji.
 15. Enviklim zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników z którego konta korzysta więcej niż jeden użytkownik. Za pierwszym razem taki użytkownik zostanie wylogowany i poinformowany o łamaniu regulaminu. Jeżeli nadal będzie się powtarzała sytuacja, Enviklim zablokuje takie konto bez zwrotu poniesionych opłat za konto płatne.

§7

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis na adres poczty elektronicznej: info@windfreaks.pl lub pisemnie na adres Enviklim.
 2. Reklamacja powinna zawierać:  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, numer zamówienia,  żądanie Użytkownika ( np. wymiana lub usunięcie wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), skan lub zdjęcie dowodu sprzedaży, numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone płatności z tytułu reklamacji, dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
 3. Enviklim rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Użytkownika. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Enviklim wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub pisemnie, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 5. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi przez złożenie oświadczenia o niezgodności otrzymanego towaru z umową na adres e-mailowy: info@windfreaks.pl albo pisemnie na adres Enviklim i zażądać wymiany Towaru na nowy, jego naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Enviklim odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 7. Enviklim informuje, iż udzielona przez producentów Towarów gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
 8. Enviklim zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji, jeżeli zakupiony Towar zostanie zamontowany przez Klienta. Klient przed wykonaniem montażu winien sprawdzić zgodność Towaru z zamówieniem.
 9. W przypadku świadczonych usług, uznaje się ze portal nadal jest w pełni sprawny gdy działa 50% punktów pomiarowych, a gdy ilość sprawnych punktów spadnie poniżej 50% , Enviklim ma czas na usuniecie usterki do 30 dni kalendarzowych w sezonie letnim (pomiędzy majem – sierpniem) i 3 miesiące poza sezonem letnim (okres: wrzesień - kwiecień)
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji w zakresie Usługi, Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe, Enviklim zwróci Użytkownikowi równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§8

Warunki dostawy i płatności.

 1. Zamówione Usługi lub Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi lub Towaru.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
  a) Założenie konta na prowindfreaks.pl oraz wybor opcji usługi która chce wykupić
  b) Dokonanie płatności poprzez przelew online
  c) Automatycznie uzyskuje dostępu do wersji Premium
 3. Zamówienie towaru zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku przystąpienia do odbioru usługi online, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Enviklim.
 4. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi lub Towaru, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia, wszystko, co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 5. W przypadku dostawy Towarów, Enviklim oferuje dostawę w postaci przesyłki kurierskiej.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę lub Towar. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku Enviklim jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą oraz Towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług, oraz ewentualne cła.
 8. Użytkownik może dokonać zapłaty za towar lub usługę wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Enviklim wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Klientowi dokonującemu płatności elektronicznej za pomocą karty płatniczej w razie odstąpienia od umowy pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty.
 10. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za Towar w terminie 5 dni od zawarcia umowy.
 11. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Enviklim do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia i przesłania e-faktury na jego adres mailowy.
 12. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 13. W przypadku przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika firmy przewozowej. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (protokół podpisany przez Klienta i kuriera).

§9

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych Enviklim.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych danych lub treści o charakterze bezprawnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Enviklim nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 3. Enviklim ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Enviklim, Enviklim nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Enviklim nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. Enviklim nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Enviklim nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie.
 7. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Enviklim nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

§10

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj. W przypadku złożenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Serwis jest zobligowany do potwierdzenia jego otrzymania poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 2. W okresie 14 dni Klient może korzystać z Towaru jedynie w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Co do zasady zbadanie rzeczy dopuszczalne jest w zakresie, jaki możliwy jest przy zakupie w sklepie stacjonarnym.
 3. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie Towaru nie używanego i nie uszkodzonego.
 4. Jeżeli Sklep wysłał już do Konsumenta Towar, a ten odstąpił od umowy przed jego odbiorem, to Konsument ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości kosztów, jaką poniósłby przy odstąpieniu od umowy po odbiorze przesyłki.
 5. Sklep musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania  (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 6. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. Serwis ma obowiązek odebrać Towar we własnym zakresie wtedy, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, Towar dostarczono do miejsca zamieszkania Konsumenta, charakter Towaru nie pozwala na odesłanie go w zwykły sposób pocztą.
 8. Zwracany towar należy odesłać pod adres: Enviklim Krzysztof Wysiecki z siedzibą w Gdańsku, ul. Lenartowicza 8A/B/12.
 9. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 10. Nie podlegają zwrotowi Towary, które zostały przez Sklep przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta. Towary takie są ściśle związane z osobą Klienta. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.

§11

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Krzysztof Wysiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enviklim Krzysztof Wysiecki z siedzibą w Gdańsku, ul Lenartowicza 8A/B/12, NIP 583 295 28 54. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce polityka prywatności.

§12

Własność intelektualna

 1. Enviklim oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika oraz realizacją zamówienia, udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dane zamieszczone w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, redystrybucja, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, streamowanie treści kamer i stacji pogodowych wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Enviklim w zakresie korzystania z usług dostępnych na stronie tj. korzystanie z kamer, stacji pogodowych, treści na stronie udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Enviklim zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Enviklim powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach Serwisu.
 2. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach złożyć Enviklim pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Otrzymanie takiego oświadczenia przez Enviklim jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dniem otrzymania przez Enviklim oświadczenia Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie odpowiednio z dniem umieszczenia ich na stronach Serwisu chyba, że w treści informacji o zmianach podano inną datę wejścia w życie.
 4. Enviklim ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Enviklim.
 5. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Enviklim nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 6. Enviklim nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Enviklim a Użytkownikiem.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 8. W relacjach z Użytkownikiem stosuje się język polski.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017.